z3ztqFU9swElQGEdBDBx5KeH5iTH6LeAlUlOSl1HQOsquaLcGF_YsWczYD53DYQ-LTZXKjLwYvZViYs2HIKV-A==
(42) 280 92 96 - 97 (+48) 500 281 351
bok@inwestinkaso.pl biuro@inwestinkaso.pl
Pon. - Pt. : 7:30 - 21 Sobota: 8 - 14

Oferta

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ TERAZ:

lub skontaktuj się telefonicznie pod numerem:(42) 280 92 96 - 97

lub skontaktuj się telefonicznie pod numerem:(42) 280 92 96 - 97

service

MONITORING PŁATNOŚCI

Najistotniejszym celem działań pozostaje przywrócenie regularności w płatnościach opóźnionych nawet o kilka dni. Czynności wykonywane w ramach monitoringu przybierają łagodny charakter. Prowadzone są w formie kontaktu telefonicznego dlatego wiodącą technologią pozostaje Contact Center. Co bardzo istotne, skuteczność kontaktu z klientem na tym etapie wynosi niemalże 100%. Z tej przyczyny tak ważne jest posiadanie odpowiedniego know-how oraz wypracowanych zasad postępowania już od pierwszej fazy kontaktu. Nawiązanie współpracy z Inwest Inkaso to gwarancja wykorzystania monitoringu należności w maksymalnie skuteczny sposób.

Stosowane narzędzia:
 • kontakt telefoniczny
 • wiadomości głosowe
 • wiadomości tekstowe
 • spersonalizowane wezwania do zapłaty

Celem Programu Monitoringu Płatności INWEST INKASO jest zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych. Jest on najskuteczniejszym sposobem zapewnienia płynności finansowej poprzez zapewnienie terminowości spłat zobowiązań. Polega na stałej, profesjonalnej i bezkonfliktowej kontroli płatności faktur , od momentu ich wystawienia do dnia zapłaty. Systematyczny kontakt pracowników INWEST INKASO z płatnikiem zapewnia regularność spłat, ogranicza ryzyko poniesienia poważniejszych strat finansowych oraz pozwala wykryć nieprawidłowości, które mogły wystąpić w procesie sprzedaży. Podejmowane przez nas działania polegają na stałym podtrzymywaniu komunikacji z kontrahentami, od momentu realizacji dostawy/usługi do momentu uregulowania należności lub znacznego przekroczenia jej terminu zapłaty.
W celu ułatwienia kontrolowania procesu spłaty należności, stworzony został przez nas niezwykle wygodny program Monitoring System , który zapewnia cykliczny przekaz danych, w skład których wchodzą informacje o wystawionych fakturach, ich spłatach oraz danych identyfikacyjnych i teleadresowych Płatnika. W przypadku pełnej automatyzacji systemu MONITORINGU z systemem Klienta, dane przesyłane są od Klienta raz dziennie w godzinach nocnych. Przekaz danych odbywa się w  bezpiecznym protokole ssl.

Korzyści płynące ze współpracy z nami na tym etapie:
 • Przyspieszenie spływu należności - dłużnik utrwala sobie informację o konieczności spłaty zobowiązania i traktuje je priorytetowo.
 • Ograniczenie ryzyka poniesienia większych strat oraz oddania sprawy do windykacji.
 • Zwiększenie skuteczności windykacji - system monitoringu pozwala na wczesne wykrycie sygnałów, będących przesłanką do rozpoczęcia procedury windykacyjnej.
 • Szybkie wykrycie zakłóceń, które mogą nastąpić w procesie sprzedaży.
 • Ograniczenie do minimum nakładu pracy i czasu poświęconego na samodzielne monitorowanie wierzytelności przez pracowników Klienta, dzięki programowi MONITORINGU
 • Indywidualne dobranie do specyfiki Klientów harmonogramu kontaktów z kontrahentami objętymi usługą.
Koszt usługi ustalany jest indywidualnie i uzależniony od:
 • Przewidywanej wartości faktur przekazanych do monitoringu.
 • Przewidywanej liczby Klientów objętych usługą monitorowania.
 • Przewidywanej średniej ilości faktur przekazanych do monitoringu.

W skład negocjowanej ceny wchodzą koszty: prowizji od obrotu przekazanego do monitoringu, udostępnienia w ramachumowy pieczęci prewencyjnej i dostosowania systemów IT (jednorazowa opłata).

Celem usługi monitoringu wybranych płatności jest ekspresowe zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych. Są to działania informacyjne, mające na celu skłonienie kontrahenta do zapłacenia w terminie i przyspieszenie spływu należności.

Korzyści płynące ze współpracy z nami na tym etapie:
 • Przyspieszenie spływu należności - dłużnik utrwala sobie informację o konieczności spłaty zobowiązania itraktuje je priorytetowo.
 • Ograniczenie ryzyka poniesienia większych strat oraz oddania sprawy do windykacji.
 • Szybkie wykrycie zakłóceń, które mogą nastąpić w procesie sprzedaży.
 • Przekazywanie nam spraw za pomocą WYGODNEJ DLA PAŃSTWA FORMIE
 • Dostępna w dwóch formach: mechanicznej i elektronicznej.
 • Przez okres obowiązywania umowy, Klient może wykorzystywać pieczątkę na wystawianych przez siebiefakturach, notach odsetkowych i innych dokumentach, potwierdzających wierzytelności lub stanowiącychwezwania do zapłaty istniejących i wymagalnych wierzytelności.
 • Oznakowanie dokumentacji profesjonalną pieczęcią prewencyjną, która oznacza współpracę zwyspecjalizowanym podmiotem, który stale monitoruje spływ należności.
 • Korzystanie z takiego rozwiązania ma duży wpływ na terminowość regulowania faktur i w skuteczny sposóbredukuje ilość faktur niezapłaconych w terminie.
 • Informacja ta uświadamia kontrahentom fakt, że w przypadku, gdy zobowiązanie nie zostanie uregulowane wterminie, sprawę przejmie INWEST INKASO ., którego zadaniem będzie skuteczne odzyskanie wierzytelności.
 • Zwiększenie dyscypliny finansowej dłużników.
 • Możliwość wyboru wielkości i koloru pieczątki w zależności od Państwa potrzeb.

Biorąc pod uwagę specyfikę branży, proponujemy nawiązanie współpracy w maksymalnie uproszczonym, a przez to sprawnym systemie działania. Zlecone sprawy w całości przekazywane będą do procesu windykacji drogą elektroniczną.

Wizyta Windykatora Terenowego.

Interwencja w miejscu zamieszkania/siedzibie dłużnika, odbywa się niezwłocznie po uzyskaniu danych sprawy. Nie ograniczamy ilości wizyt u dłużnika! Pracujemy, do chwili osiągnięcia zamierzonego celu – czyli odzyskania zleconej należności!

W zależności od skomplikowania sprawy Inspektorzy, dostarczają wezwania, uczestniczą w negocjacjach, zawierają ugody, odbierają oświadczenia o uznaniu długu, dokonują uproszczonego wywiadu środowiskowego. Nasi inspektorzy na życzenie Klienta pobierają gotówkę, a także wpłaty za pomocą terminali płatniczych.

WINDYKACJA POLUBOWNA

Proces polubowny polega na dobraniu najodpowiedniejszych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności umożliwiających odzyskanie należności w maksymalnie krótkim czasie.

Proces polubowny to postępowanie w którym wykorzystywany jest szeroki asortyment narzędzi dopasowanych do specyfiki wierzytelności oraz potrzeb naszych partnerów biznesowych.
Podczas prób dotarcia do klienta oraz gromadzenia niezbędnych informacji duży nacisk kładziemy na możliwość nawiązania dobrej komunikacji. Na podstawie uzyskanych informacji tworzony jest indywidualny profil działań dla każdego z klientów uwzględniający realną możliwość spłaty zadłużenia.
Każdy z przyjętych do obsługi pakietów wierzytelności poddawany jest dogłębnej analizie. Na podstawie unikalnego know-how, doświadczenia oraz znajomości branży dostosowywany jest plan działań windykacyjnych. Specjalizujemy się również w podpisywaniach porozumień spłaty ratalnej oraz procesach restrukturyzacji.

Cele procesu polubownego:
 • odzyskanie należności w możliwie szybkim terminie
 • zaktualizowanie danych teleadresowych
 • pozyskanie informacji na temat sytuacji finansowej dłużnika wraz ze stanem jego majątku
 • prognoza możliwości spłaty zadłużenia
 • odzyskanie należności od osób zadłużonych wobec których prowadzono nieskuteczne działania windykacyjne
Zalety procesu polubownego:
 • minimalizacja ryzyka powstania większych zaległości
 • wysoka skuteczność dotarcia do klienta
 • zwiększenie dyscypliny płatności wśród osób zadłużonych
 • polepszenie jakości portfela wierzytelności

Postępowanie polubowne ma na celu zmotywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności. Podstawowym instrumentem stosowanym na tym etapie są negocjacje. Kontakt zdłużnikiem odbywa się drogą telefoniczną, faksową i pocztową oraz poprzez spotkania bezpośrednie. W trakcie prowadzenia sprawy pozyskujemy ponadto dokumentację rejestrową dłużnika, badamy jego aktualną sytuację finansową oraz ustalamy i monitorujemy harmonogram spłat. Najczęstszym efektem naszej pracy jest uregulowanie zobowiązania lubuzyskanie podpisanego przez dłużnika zobowiązania spłaty zadłużenia (uznanie długuwłaściwe bądź niewłaściwe).

Korzyści płynące ze współpracy z nami na tym etapie:
 • Możliwość najszybszego odzyskania długu: średnio 30 - 40 dni.
 • Jeden, stały zespół windykacyjny prowadzący Państwa sprawy.
 • Bezpośredni wpływ pieniędzy od dłużnika na Państwa konto.
 • Stały monitoring zleconych nam spraw poprzez system EPANELINWESTINKASO.PL(hasło: X login: X).
 • Pomoc firmy windykacyjnej, jako osoby trzeciej w sporze – kreowanie u dłużnika wrażenia większego respektu, skłaniając go do spłaty zobowiązania albo uznania długu, co skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia.
Narzędziami, które wspomagają nasz proces windykacji, są:
 • kontakty telefoniczne – systematyczne rozmowy z dłużnikiem mające na celu wynegocjowanie terminów spłaty zadłużenia, monitorowanie tych spłat, aż do całkowitego zaspokojenia roszczenia.
 • monity – zindywidualizowane wezwania do zapłaty charakteryzujące się konsekwentnymwzrostem nacisku wywieranego na dłużnika.
 • monity w formie SMS – krótkie informacje z prośbą o kontakt, przesyłane bezpośrednio natelefony komórkowe dłużników.
 • notowania długów – dla większości dłużników, publikacja zobowiązań jest wystarczającym bodźcem do uregulowania swoich zobowiązań.
 • działania prawne – przygotowywanie kompletnej dokumentacji i kierowanie spraw do sąduoraz do egzekucji komorniczej w imieniu wierzyciela.

WINDYKACJA TERENOWA

Terenowa windykacja wierzytelności jest stosowana w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu korespondencyjnego lub mailowego z dłużnikiem. Usługa ta w praktyce polega na osobistej wizycie pracownika terenowego Intrum pod adresem, który dłużnik wskazał jako swoją siedzibę lub który wydaje się być adresem przebywania dłużnika.

 • Raporty z wizyt
 • Oddziaływanie perswazyjne
 • Alternatywa dla braku możliwości nawiązania korespondencyjnego i telefonicznego kontaktu z dłużnikiem

WYWIAD GOSPODARCZY

Inwest Inkaso daje klientom możliwość sprawdzenia wiarygodności podmiotów gospodarczych oraz uzyskania szeregu informacji o badanym przedsiębiorstwie. Dzięki wcześniejszemu sprawdzeniu potencjalnego kontrahenta można uniknąć wielu kłopotów z nierzetelnymi dłużnikami.

 • Weryfikacja wiarygodności w bazach i rejestrach dłużników – pozwala stwierdzić czy badany podmiot gospodarczy widnieje jako dłużnik innych wierzycieli w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej oraz bazach innych firm windykacyjnych i Giełd Wierzytelności. Obecność podmiotu w tego typach rejestrze może świadczyć o trudnej kondycji finansowej lub niewypłacalności.
 • Sprawdzenie danych rejestrowych podmiotu
  • NIP, Regon
  • Nazwa podmiotu, imiona, nazwisk
  • Dane siedziby firmy
  • Data powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności
  • Profil działalności, forma prawna
  • Organ rejestrowy/ ewidencyjny, nazwa rejestru / ewidencji i numer rejestrowy / ewidencyjny
 • Weryfikacja poszczególnych zmian zachodzących w przedsiębiorstwie pod kątem wspólników oraz zarządu firmy
 • Powiązania i zależności pomiędzy innymi podmiotami
 • Ustalenie pozycji na rynku wśród innych przedsiębiorstw

Należy na pewno podkreślić, iż żaden wywiad gospodarczy nie jest w stanie całkowicie dać odpowiedź w jakiej kondycji finansowej znajduje się dany podmiot. Natomiast uzyskane dane zazwyczaj w sposób znaczący ujawniają ewentualne zagrożenia z jakimi można się spotkać.

W niniejszej ofercie Kancelaria INWEST INKASO proponuje świadczenie pomocy prawnej dla firmy w zakresie reprezentacji w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych dotyczących szeroko pojętego obszaru dochodzenia należności. Zakres obsługi prawnej może całkowicie zastąpić wewnętrzny dział prawny firmy w zakresie windykacji sądowej i egzekucyjnej lub wspierać czynności i działania podejmowane przez prawników Klienta.

WINDYKACJA SĄDOWA I EGZEKUCYJNA

Kancelaria Inwest Inkaso funkcjonuje na rynku usług prawniczych od 2008r reprezentując swoich partnerów biznesowych w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Zespół Kancelarii wyróżnia się wysokim poziomem przygotowania merytorycznego oraz szeroką znajomością wymiaru praktycznego dzięki czemu obsługa prawna podmiotów gospodarczych świadczona jest na najwyższym poziomie.

Etapy postępowania sądowego:

Etap sądowy rozpoczyna się od chwili wszczęcia postępowania sądowego do czasu uzyskania tytułu wykonawczego. Na tym etapie Kancelaria Inwest Inkaso oferuje prowadzenie:
 • postępowań przedsądowych zorientowanych na polubowne rozwiązanie sporu.
 • postępowań sądowych w ramach postępowania zwykłego, klauzulowego orazpostępowań odrębnych. Za sprawą zdobytego doświadczenia specjalizujemy się również w postępowaniach: nakazowych, upominawczych, EPU oraz uproszczonych.
 • postępowań spadkowych w głównej mierze dotyczących: ustalenia kręgu spadkobierców w celu uzyskania tytułu wykonawczego na spadkobiercę.
 • spraw z zakresu dochodzenia wierzytelności zabezpieczonych oraz wierzytelności z sektora MŚP.
 • procesów due diligence ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji dokumentacji klienta.
 • aktywnego nadzoru nad przebiegiem postępowania sądowego - monitoring sądowy.
 • spraw wierzycieli w toku postępowań upadłościowych i naprawczych - reprezentowanie wierzycieli.
 

Ogólne informacje o elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
Przedmiotem spraw rozpoznawanych w EPU mogą być wszelkie roszczenia pieniężne, bez względu na ich wartość i tytuł prawny. Stornami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne (przedsiębiorcy) oraz inne jednostki organizacyjne.
Powód w pozwie musi przedstawić stan faktyczny sprawy oraz dowody na jego potwierdzenie (np. numery faktur, kwoty należności, umowy), ale nie dołącza do pozwu żadnych załączników. Zarejestrowany w EPU adwokat wysyła do sądu plik danych (tzw. paczka, w tym pozew), w którym opisuje stan faktyczny sprawy, jedynie powołuje dowody (nie załącza dowodów), powołuje się na pełnomocnictwo (nie załącza się i nie opłaca się pełnomocnictwa) i na tej podstawie otrzymuje orzeczenia w postaci nakazu zapłaty. Po nadaniu klauzuli wykonalności kieruje wniosek się o wszczęcie egzekucji do komornika. Klauzulę wykonalności sąd nadaje z urzędu po uprawomocnieniu się nakazu.
Sprawy rozpoznawane w elektronicznym postępowaniu upominawczym zawsze wnoszone są do e-sądu: Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Cywilny za pośrednictwem konta profesjonalnego pełnomocnika (konto jest zakładane po uprzednim sprawdzeniu pełnomocnika w okręgowej radzie adwokackiej).

Przesłanki korzystania z EPU:
 • Roszczenie pieniężne dowolnej wysokości
 • Roszczenie słabo udokumentowane (np. FV bez podpisów, wiadomości e-mail)
 • Posiadanie konta w e-sądzie
Korzyści z korzystania z EPU:
 • W EPU Pełnomocnik (adwokat lub radca prawny z „KANCELARII INWEST INKASO opisuje dokładnie sprawę i na podstawie tego opisu referendarz sądowy rozstrzyga sprawę i wydaje nakaz zapłaty (w e-sądzie pracuje ponad 90 referendarzy, planuje się zwiększenie zatrudnienia, z uwagi na duży wpływ spraw)
 • W przypadku braku sprzeciwu pozwanego, po uprawomocnieniu się nakazu sprawa przechodzi do egzekucji (sąd nadaje z urzędu klauzulę wykonalności)
 • Relatywnie niska opłata wpisu sądowego. Wynosi ona ¼ opłaty pełnej czyli w przypadku kiedy wnosimy o zasądzenie kwoty 10 000 PLN nasza opłata wyniesie zaledwie 125 PLN. Brak konieczności uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
 • Nie ma obowiązku dołączania pełnomocnictwa w przypadku dokonania czynności procesowej w EPU, jednak pełnomocnik powinien powołać się na pełnomocnictwo, wskazując jego datę oraz zakres
 • Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą i wnosi się je (...) za pomocą systemu teleinformatycznego (drogą elektroniczną). Brak konieczności przesyłania dokumentów w wersji papierowej
 • Szybka procedura wydania nakazu zapłaty
Działania wobec dłużnika na etapie sądowym:
 • Sporządzenie oraz wniesienie przez pełnomocnika będącego adwokatem / radcą prawnym pozwu jako pierwszego pisma procesowego w sprawie o zapłatę. Pozwy sporządzają prawnicy oraz aplikanci do zawodu adwokata lub radcy prawnego. Pozew zatwierdza i podpisuje adwokat lub radca prawny. Istnieje możliwość wnoszenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (w sytuacji, w której nie dysponujemy dokumentami dającymi podstawę do żądania wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym). Wówczas adwokat lub radca prawny wnosi paczkę pozwów w formacie *.xml w tzw. e-sądzie , pod adresem: (https://www.e-sad.gov.p).
 • W razie wniesienia przez dłużnika środka zaskarżenia zostaje złożona stosowana odpowiedź (odpowiedź na sprzeciw / na zarzuty / pismo zawierające ustosunkowanie się do odpowiedzi na pozew) w formie pisma procesowego zatwierdzonego i podpisanego przez adwokata lub radcę prawnego. Kancelaria na każdym etapie procesu w pełni realizuje zasadę kontradyktoryjności, nie dając dłużnikowi pola do podważania zasadności kwoty dochodzonej pozwem.
 • W razie uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wszczynane jest postępowanie zabezpieczające przed tym komornikiem, który po uprzednim kontakcie telefonicznym zapewnił sprawne przeprowadzenie zabezpieczenia
 • W razie skierowania sprawy na rozprawę gwarantujemy reprezentację adwokacką / radcowską na terenie całego kraju
 • Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego bezzwłocznie składany jest wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, względnie o doręczenie tytułu wykonawczego (jeżeli klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu – w przypadku nakazów zapłaty)
 • W sprawach wyjątkowych, równolegle do etapu polubownego, kancelaria adwokacka wnosi do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, co w sytuacji odmowy ze strony dłużnika uznania długu na etapie polubownym, automatycznie przerywa bieg przedawnienia, a nadto wywołuje efekt psychologiczny – dłużnik otrzymuje korespondencję z sądu z informacją o terminie posiedzenia ugodowego
Korzyści płynące ze współpracy z nami na tym etapie:
 • Wysoka skuteczność postępowania, ze względu na prowadzone przez nas wcześniej działania polubowne
 • Pewność, że powierzyli Państwo sprawę  najlepszym w swej dziedzinie profesjonalistom
 • Skrócenie czasu postępowania sądowego do absolutnego minimum
 • Są Państwo stale poinformowani o przebiegu sprawy, a podpisując z nami umowę stałą mogą przez całą dobę monitorować ich przebieg za pomocą programu
 • Zabezpieczenie wierzytelności przed jej ewentualnym przedawnieniem
Działania wobec dłużnika na etapie egzekucyjnym:
 • Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (w kontynuacji postępowania zabezpieczającego, o ile takie zostało wszczęte, np. na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym)
 • Kierowanie spraw egzekucyjnych do najbardziej skutecznych komorników, na podstawie własnej bazy danych i oceny skuteczności kancelarii komorniczych
 • Bieżący nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym i czynnościami komorniczymi (systematyczne kierowanie pism z zapytaniem o stan egzekucji)
 • Występowanie o dodatkowy tytuł egzekucyjny w celu wszczynania egzekucji z nieruchomości
 • Kierowanie pism do właściwym prezesów sądów rejonowych z wnioskiem o objęcie egzekucji nadzorem administracyjnym, o ile komornik jest nieskuteczny lub opieszały
 • Reprezentacja przez adwokata lub radcę prawnego na posiedzeniach sądów rejonowych ze skargi dłużników na czynności komorników na terenie całego kraju.
 • Wystąpienie w toku postępowania egzekucyjnego do sądu rejonowego z wnioskiem o wyjawienie majątku (co powoduje z urzędu wpis dłużnika do państwowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – części Krajowego Rejestru Sądowego)
 • Uzyskanie prawomocnego postanowienia kończącego postępowanie egzekucyjne
 • W razie postępowania upadłościowego przedsiębiorcy: pełna reprezentacja adwokacka lub radcowska
Korzyści płynące ze współpracy z nami na tym etapie:
 • O wiele szybsza i skuteczniejsza egzekucja, ze względu na informacje zgromadzone na etapie postępowania polubownego i sądowego
 • Pewność, że zrobili Państwo wszystko, by odzyskać należność – współpracujemy tylko ze  sprawdzonymi kancelariami komorniczymi
 • Pozbycie się kłopotu sporządzenia  wniosku egzekucyjnego zgodnego z formalnymi wymogami i złożenia wniosku do właściwej kancelarii komorniczej, a następnie stałego monitorowania i kontroli jej działań
 • Przyspieszenie działań egzekucyjnych – pracujemy ze sprawdzonymi komornikami, praktykującymi działania w  terenie oraz skupiającymi się na egzekucji z nieruchomości

WYWIAD GOSPODARCZY

Inwest Inkaso daje klientom możliwość sprawdzenia wiarygodności podmiotów gospodarczych oraz uzyskania szeregu informacji o badanym przedsiębiorstwie. Dzięki wcześniejszemu sprawdzeniu potencjalnego kontrahenta można uniknąć wielu kłopotów z nierzetelnymi dłużnikami.

 • Weryfikacja wiarygodności w bazach i rejestrach dłużników – pozwala stwierdzić czy badany podmiot gospodarczy widnieje jako dłużnik innych wierzycieli w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej oraz bazach innych firm windykacyjnych i Giełd Wierzytelności. Obecność podmiotu w tego typach rejestrze może świadczyć o trudnej kondycji finansowej lub niewypłacalności.
 • Sprawdzenie danych rejestrowych podmiotu
  • NIP, Regon
  • Nazwa podmiotu, imiona, nazwisk
  • Dane siedziby firmy
  • Data powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności
  • Profil działalności, forma prawna
  • Organ rejestrowy/ ewidencyjny, nazwa rejestru / ewidencji i numer rejestrowy / ewidencyjny
 • Weryfikacja poszczególnych zmian zachodzących w przedsiębiorstwie pod kątem wspólników oraz zarządu firmy
 • Powiązania i zależności pomiędzy innymi podmiotami
 • Ustalenie pozycji na rynku wśród innych przedsiębiorstw

Należy na pewno podkreślić, iż żaden wywiad gospodarczy nie jest w stanie całkowicie dać odpowiedź w jakiej kondycji finansowej znajduje się dany podmiot. Natomiast uzyskane dane zazwyczaj w sposób znaczący ujawniają ewentualne zagrożenia z jakimi można się spotkać.